آقای دکتر Mahmoud Rafieian Kopaei

Dr. Mahmoud Rafieian Kopaei

Professor of Pharmacology, Department of Pharmacology, School of Medicine, Medical Plants Research Center, Basic Health Sciences Institute, Sharekord University of Medical Sciences, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (388658)

5
43
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers