آقای دکتر Abbas Meamarbashi

Dr. Abbas Meamarbashi

استاد دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (388790)

4
12
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Journal Papers