خانم Narjes Tahmasbi

Narjes Tahmasbi

BA Student in TEFL

Researcher ID: (389336)

3
1
9
4
4
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو عادی (سابق) انجمن علمی زبان انگلیسی موسسه آموزش عالی زند شیراز

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • آموزش زبان انگلیسی خصوصی (1400-تاکنون)
 • عضو سابق انجمن علمی زبان انگلیسی موسسه آموزش عالی زند شیراز (1400-1400)
 • سابقه تدریس در تدریس زبان انگلیسی در آموزشگاه پارس (1402-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو سابق عوامل اجرایی دومین همایش ملی زبان انگلیسی موسسه آموزش عالی زند شیراز (1400-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در رتبه اول در پنج ترم متوالی (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در ثبت مقاله در کنفرانس ملی دستاورد های نوین در آموزش ترجمه و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی زند شیراز (2022-2022)
 • سابقه کار دانشگاهی در همکاری با جناب آقای دکتر پوریا آقایی جهت ارائه و ثبت مقاله (1400-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در ثبت و ارائه ی مقاله ی دوم با عنوان The Problems faced by Iranian EFL University Professors during Covid-19 Pandemic (1401-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در ثبت و ارائه ی سومین مقاله (1402-1402)

جوایز و افتخارات

 • اعطای لوح تقدیر به عنوان دانشجوی برتر و رتبه ی نخست در رشته آموزش زبان انگلیسیhttps://www.instagram.com/reel/CrdcrNnOL73/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ== (1402)
 • Certificate of presentation of article (1400)
 • Certificate of presentation as a member of executive committee in Zand's conference on English (1400)
 • رتبه اول در پنج ترم متوالی (1400)

Workshops

 • همایش روز زبان انگلیسی و کارگاه شکسپیر شناسی https://www.instagram.com/reel/CrdcrNnOL73/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ== - موسسه آموزش عالی زند شیراز (1402)
 • TTC General - دانشگاه شهید بهشتی تهران (1402)
 • همایش بین المللی مطالعات زبان و ادبیات بین الملل - تهران (1402)
 • Audiovisual Translation and Potential job opportunities - موسسه آموزش عالی زند شیراز (1401)