علیرضا اسکندری نژاد

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی

Researcher ID: (390559)

2
5
2
3
1

Researchs

  • بررسی نقش و جایگاه سازمان های غیر دولتی و غیر بازاری در اشتغال جوانان (با رویکرد ارائه برنامه و فعالیت های پیشنهادی در سال های برنامه هفتم توسعه) (1401)
  • طرح پژوهشی مهارت آموزی در دانشگاه با تاکید بر طرح بیست بیست (بیست مهارت در بیست سالگی) (دانشگاه خوارزمی) (1398)

Education

جوایز و افتخارات

  • رتبه‌ی اول آزمون کارشناسی ارشد علوم اجتماعی (1398)