آقای Hamidreza Khalounejad

Hamidreza Khalounejad

Researcher ID: (390952)

4
1
2
1
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • Student National Strength and Conditioning Association

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • مربي بدنسازی پالایشگاه اراک (تاکنون)

Workshops

  • NSCA Student membership - National Strength and Conditioning Association (NSCA) (2022)