ابوذر وفایی | سیویلیکا

دکتر ابوذر وفایی

استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:جغرافیا و گردشگری دانشگاه کاشان

معرفی

استان
اصفهان
شهر
کاشان

سمتهای علمی و اجرایی ابوذر وفایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه کاشان (عضو هیات علمی)

مقالات ابوذر وفایی در کنفرانس های داخلی

نقش گردشگری شهری در توسعه پایدار شهری
سال 1393
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
ضرورت رویکرد برنامه ریزی استراتژیک در توسعه پایدار شهری مطالعه موردی: شهر کاشان
سال 1396
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در عمران، معماری، محیط زیست و توسعه پایدار شهری
برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر کاشان
سال 1396
ارائه شده در پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
تبیین الگوی شکل گیری آتش نشان داوطلب در سازمان های آتش نشانی و خدمات ایمنی
سال 1396
ارائه شده در سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
سنجش و ارزیابی مولفه های بازاریابی گردشگری شهری مطالعه موردی: شهرکاشان
سال 1399
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی
بهینه سازی سیستم حمل و نقل عمومی با تاکید بر شاخص های خطوط اتوبوسرانی
سال 1399
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
توانمند سازی مدیریت شهری کاشان با رویکرد برنامه ریزی راهبردی
سال 1400
ارائه شده در کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
تبیین ساختار فضایی بافت های ناکارآمد و فرسوده شهری با رویکرد بازآفرینی پایدار شهری
سال 1400
ارائه شده در کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
تبیین راهبردهای پایداری ساختار کالبدی- فضایی شهرکاشان
سال 1400
ارائه شده در هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
تحقق اقتصاد خلاق و پایدار شهری با رویکرد برنامه ریزی راهبردی مورد پژوهی : شهر کاشان
سال 1401
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
تبیین مفهوم عدالت اجتماعی با رویکرد برنامه ریزی شهری
سال 1401
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
تبیین مولفه های گردشگری خلاق در شهر ایرانی - اسلامی
سال 1402
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب

مقالات ابوذر وفایی در ژورنال های داخلی

رویکردی نوین از تحلیل سطوح پایدار شهری با مدل های ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره، DEMATEL, ANP & TOPSIS (مورد پژوهی: شهر کاشان)
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک
سیر تحولات تاریخی و کالبدی بافت قدیم شهرکاشان
سال 1385
ارائه شده در مجله علمی «کاشان شناسی »
تحلیلی بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی بافت قدیم شهر کاشان
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه آمایش محیط
تبیین زمینه های تحقق پایداری در بافت های قدیم و فرسوده با رویکرد بازآفرینی شهری یکپارچه؛ (مطالعه موردی: بافت قدیم شهر کاشان)
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی
سنجش و ارزیابی شاخص سازگاری کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی - مطالعه موردی: شهر کاشان
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)
بررسی و ارزیابی کاربری اراضی شهری از منظر عدالت اجتماعی (مورد مطالعه: کاشان)**
سال 1393
ارائه شده در مجله آمایش سرزمین
تبیین پایداری نظام فضایی شهری با تدوین، تعیین و اولویت بندی استراتژهای توسعه شهری (مطالعه موردی: شهرکاشان)
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی
ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت پارک های درون شهری(مورد مطالعه: پارک بانوان لاله شهر نورآباد)
سال 1403
ارائه شده در فصلنامه زن در توسعه و سیاست
آسیب شناسی فرایندهای ناپایداری نظام فضایی شهرهای متوسط (مورد پژوهی: شهر کاشان)
سال 1403
ارائه شده در مجله پژوهش های جغرافیای انسانی