آقای دکتر Mousa Rasouli

Dr. Mousa Rasouli

دانشیار گروه علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه ملایر. دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

Researcher ID: (393102)

69
40
4
19

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب کشت و پرورش انگور در اراضی شیب دار (سازمان اتکا) - 1398 - Persian
  • کتاب به نژادی انگور با تاکید بر روش های کلاسیک و مولکولی (انتشارات دانشگاه ملایر) - 1396 - Persian
  • کتاب فیزیولوژی و رده بندی گیاهی (انتشارات تایماز) - 1395 - Persian
  • کتاب حفاظت گیاهان از سرمازدگی و یخبندان (جهاد دانشگاهی) - 1395 - Persian