آقای دکتر Hossein Bagherian

Dr. Hossein Bagherian

عضو هیات علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

Researcher ID: (393145)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.