مهرداد خوش کام

Researcher ID: (394639)

1
2

سوابق شغلی و تخصصی

  • مدیر عامل (1397-تاکنون)
  • مدیر مالی (1399-تاکنون)