آقای دکتر Shahruz Nasirian

Dr. Shahruz Nasirian

دکتری نانو فیزیک

Researcher ID: (395209)

19
4
5
2
1
23

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

ISI Papers

Conference Papers

 • سنتز و مطالعه خصوصیت حسگری گاز اتانول بر پایه ی نانوکامپوزیت اکسید روی اکسید نیکل در دمای اتاق ارائه شده در اولین کنفرانس ملی میکرو نانو فناوری (1397)
 • Room temperature hydrogen gas sensor based on polyaniline/titania/nickel oxidenanocomposite ارائه شده در بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک (1396)
 • اثر آلاییدگی روی خصوصیت حسگری گاز هیدروژن نانوفیبرهای پلیانیلین(امرآلدین) ارائه شده در کنفرانس فیزیک ایران 1393 (1393)
 • حسگر گاز هیدروژن برپایهی نانوکامپوزیت پلیانیلین (امرآلدین)SnO2/ ارائه شده در کنفرانس فیزیک ایران 1393 (1393)
 • H.M. Moghaddam, S. Nasirian, The effect of the calcination temperature on the TiO2 nanoparticles size made with sol-gel process, 13th Iranian Seminar on Physical and Chemistry, 2010, Shiraz University of Technology (Top Paper in Seminar). (1399)
 • شه¬روز نصیریان، الهه السادات مجتبوی، مطالعه ی ساختار و خصوصیات نوری-الکتریکی پلی انیلین بعنوان آشکارساز منعطف نور مرئی، کنفرانس فیزیک ایران در سال 1398، شهریور 98، دانشگاه تبریز. (1398)
 • S. Nasirian, S.Y. Razavi, Room temperature hydrogen gas sensor based on polyaniline/titania/nichek oxide nanocomposite, 25th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME 2017. (1396)
 • حسين ميلاني مقدم، شهروز نصيريان، اثر آلاییدگی روی خصوصیت حسگری گاز هیدروژن نانوفیبرهای پلی انیلین- امرآلدین ، کنفرانس فیزیک ایران در سال 1393 - دانشگاه زاهدان. (1393)
 • H.M. Moghaddam, S. Nasirian, Role of Lattice Strain on Optical 6- Band Gap Energy of Nanocrystallits Titania, International Congress on Nanoscience and Nanotechnology (10 Stember 2012), Kashan university. (1391)
 • شهروز نصيريان، حسين ميلاني مقدم، اثر تغییرات کرنش شبکه بر انرژی فعال سازی استحاله‌ی فاز نانوذرات TiO2، کنفرانس فیزیک ایران در سال 1390- دانشگاه ارومیه. (1390)
 • شهروز نصيريان، حسين ميلاني مقدم، تاثیر زمان ژلاتینه شدن بر قطر و میزان کریستاله شدن نانوذرات فاز آناتاز TiO2 در روش سل- ژل، نهمین همایش دانشجویی فناوری نانو، اسفند ماه 1389 - دانشگاه تربیت مدرس. (1389)
 • حسين ميلاني مقدم، شهروز نصيريان، سنتز نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم به روش سل- ژل و بهبود اندازه ی ذرات، اولین همایش سراسری نقش علوم پایه در فناوری نانو، آذر ماه 1388 - دانشگاه جامع امام حسین (ع) تهران. (1388)
 • حسين ميلاني مقدم، شهروز نصيريان، بررسي اندازه ی قطر نانوذرات TiO2 (فاز آناتاز) در حضور و عدم حضور امواج آلتراسونیک، کنفرانس فیزیک ایران در سال 1389 - دانشگاه بوعلی سینای همدان. (0)
 • S. Nasirian, H. M. Moghaddam, Linear Relationship between 7- Activation Energy and Mixing Time of Sol-Gel Route on Fabrication of Titania Nanocrystalline, International Congress on Nanoscience and Nanotechnology )September 2012), Kashan university. (0)
 • شهروز نصيريان، حسين ميلاني مقدم، حسگر گاز هیدروژن برپایه ی نانوکامپوزیت پلی انیلین (امرآلدین)/SnO2 ، کنفرانس فیزیک ایران در سال 1393 - دانشگاه زاهدان. (0)
 • S. Nasirian, A.J. Bandari, CO gas sensing of Zinc oxide nanospikes at room temperature with different humidity, 7th International Conference on Nanostructures (ICNS7). (0)
 • شه¬روز نصیریان، سعید کاردر، مطالعه¬ی اثر رطوبت روی حسگر گاز متانِ نانوساختار اکسید روی، کنفرانس فیزیک ایران در سال 1397، شهریور 97، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره). (0)
 • شه¬روز نصیریان، محمد مهدی شکروی، سنتز و بررسی خصوصیات حسگری گاز دی¬اکسید کربن نانومیله¬های اکسید روی، کنفرانس فیزیک ایران در سال 1397، شهریور 97، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره). (0)
 • شه¬روز نصیریان، محمد مهدی شکروی، آماده سازی و مطالعه‌ی خصوصیات حسگری گاز کلروفرمِ نانومیله‌های اکسید روی، کنفرانس فیزیک ایران در سال 1398، شهریور 98، دانشگاه تبریز. (0)

Teaching Experience

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی (1392-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه علوم پایه (1396-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه مهندسی برق و مهندسی پزشکی (1398-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر پژوهش و ارتباط با صنعت (1400-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در مسئول آزمایشگاه نانوالکترونیک (1393-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • رتبه اول پژوهشی در دوره دکتری-دانشگاه مازندران (1393)
 • رتبه اول پژوهشی در دوره کارشناسی ارشد-دانشگاه مازندران (1389)