آقای دکتر Kiomars Sohaili

Dr. Kiomars Sohaili

استاد گروه اقتصاد دانشگاه رازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (396655)

83
74
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers