آقای Omidreza Shokri

Omidreza Shokri

دانشجوی دکتری تخصصی Ph.D رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

Researcher ID: (399191)

2
3

Education