آقای دکتر Alireza Mohseni Tabrizi

Dr. Alireza Mohseni Tabrizi

استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400035)

6
62
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers