آقای دکتر Davood Farsadizadeh

Dr. Davood Farsadizadeh

استاد، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400304)

100
89
1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers