آقای دکتر Sadegh Alijani

Dr. Sadegh Alijani

دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400479)

43
54
3
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers