آقای دکتر Amin

Dr. Amin

استادیار مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400847)

30
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers