محمدجعفر قنبری جهرمی | سیویلیکا

دکتر محمدجعفر قنبری جهرمی

دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی محمدجعفر قنبری جهرمی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه مطالعات حقوق عمومی (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی محمدجعفر قنبری جهرمی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه شهید بهشتی (عضو هیات علمی)

مقالات محمدجعفر قنبری جهرمی در کنفرانس های داخلی

اصل آزادی قراردادی در تجارت و مکانیسم های محدود کننده آن در فقه اسلامی
سال 1399
ارائه شده در هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
اصول عام حاکم بر روابط تجاری
سال 1399
ارائه شده در هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران

مقالات محمدجعفر قنبری جهرمی در ژورنال های داخلی

تاثیر رویه و رفتار سرمایه گذار در تعدیل خسارات ناشی از نقض استانداردهای حمایتی معاهدات سرمایه گذاری
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه پژوهش حقوق عمومی
ابعاد حقوقی بینالمللی مقابله با آلودگی نفتی دریایی و نظام مسئولیت کیفری
سال 1395
ارائه شده در مجله حقوقی بین المللی
قائمبهشخصبودن امر داوری و استفاده از دستیاران حقوقی در داوریهای بینالمللی
سال 1399
ارائه شده در مجله حقوقی بین المللی
اوراق بدهی بینالمللی دولتی و خلا در نظام حقوق بینالملل
سال 1399
ارائه شده در مجله حقوقی بین المللی
جنبه های حمایتی حقوق ایران در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مطالعه تطبیقی با استانداردهای بین المللی
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی
قواعد رقابت سالم و مقایسه کشورهای منتخب از نظر رقابت پذیری
سال 1395
ارائه شده در مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی
رویکرد سازمان تجارت جهانی نسبت به اصل شفافیت
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات حقوقی
تحول نظام مسئولیت بین المللی دولت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات حقوقی
دعاوی غیر مستقیم سهامداران در مراجع بین المللی علیه دولت میزبان، با نگاهی بر حقوق ایران و انگلیس
سال 1400
ارائه شده در پژوهشنامه حقوق تطبیقی
اعمال تحریم های هوانوردی تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات حقوقی
استناد و اثبات قانون خارجی:مقایسه ای بین سیستمهای مهم اروپایی
سال 1377
ارائه شده در مجله حقوقی بین المللی
لزوم همکاری دولت ها در زمینه مالیات بین المللی
سال 1395
ارائه شده در مجله حقوقی بین المللی
اقامه ی دعوا علیه بنگاه های چندملیتی: مسئولیت اجتماعی شرکت ها، چالش ها 
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات حقوقی
معیارهای تعیین بار اثبات دعوی در نظام حل اختلاف سازمان جهانی تجارت
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات حقوقی
نقش اقدامات مبتنی بر روش ها و فرایندهای تولید غیر مرتبط با محصول(NPRPPMs) در حفاظت از محیط زیست جهانی و موانع اعمال آن ها در"WTO"
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات حقوقی
قواعد حاکم بر مجوز واردات در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی
سال 1390
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات حقوقی
تعریف و منابع حقوق بین الملل اقتصادی
سال 1378
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات حقوقی
بیانه اصول حاکم بر شکل گیری حقوق بین الملل عرفی عام
سال 1379
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات حقوقی
نحوه همکاری نهادهای تدوین کننده استانداردهای بین المللی بانکی بر اساس سیاست احتیاطی کلان
سال 1402
ارائه شده در دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی
چارچوب حقوقی سازمان تجارت جهانی در ایجاد تعادل بین آزادسازی تجارت خدمات بانکی و تنظیم مقررات احتیاطی
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات حقوقی