آقای دکتر Hadi Sabri

Dr. Hadi Sabri

دانشیار گروه آموزشی فیزیک هسته ای دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز

Researcher ID: (403176)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.