خانم دکتر Neda Mirakhorli

Dr. Neda Mirakhorli

استادیار اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (405308)

35
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers