آقای مهندس Mohammad Rahmatian

Engineer Mohammad Rahmatian

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم

Researcher ID: (406568)

13
4
1

Conference Papers

Books

  • کتاب اصول ماشین های کشاورزی (مرداویج) - 1396 - Persian