آقای دکتر Hossein Askarian Abyaneh

Dr. Hossein Askarian Abyaneh

Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (407108)

90
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers