آقای دکتر محمدعلی زارع چاهوکی

دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (407228)

25
40
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers