آقای دکتر Abdolreza Navah

Dr. Abdolreza Navah

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (407261)

23
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers