آقای دکتر Mehdi Mohammadimehr

Dr. Mehdi Mohammadimehr

استاد، گروه مهندسی مکانیک ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (407391)

55
8
37
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers