آقای دکتر Sadroddin Motevalli

Dr. Sadroddin Motevalli

دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (408070)

68
58

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers