آقای دکتر Morteza Akbari

Dr. Morteza Akbari

دانشیار گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (408114)

15
56
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers