آقای دکتر Reza Mohammadi

Dr. Reza Mohammadi

دانشیار مهندسی کشاورزی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (408499)

64
77
109
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Researchs