سید مجتبی واعظی | سیویلیکا

دکتر سید مجتبی واعظی

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

معرفی

استان
فارس
شهر
شیراز

سمتهای علمی و اجرایی سید مجتبی واعظی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری (هیات تحریریه)
  • مجله مطالعات حقوقی (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی سید مجتبی واعظی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه شیراز (عضو هیات علمی)

مقالات سید مجتبی واعظی در کنفرانس های داخلی

بررسی رابطه حقوقی و سیاسی هیات وزیران و رییس جمهور در نظام حقوقی ایران با نگاهی به فرانسه و انگلستان
سال 1396
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی
حقوق زنان یا حق بر زنان: جایگاه زن در خوانش نومعتزله و تطبیق آن با قوانین ایران
سال 1400
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
نقش مطبوعات آزاد در مقابه با فساد اداری
سال 1402
ارائه شده در چهاردهمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی
کنترل و نظارت در ارتقای سلامت اداری
سال 1402
ارائه شده در چهاردهمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی

مقالات سید مجتبی واعظی در ژورنال های داخلی

محدودیت های فرهنگی و حاکمیتی حقوق بشر عقلانی
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
خوانده در دیوان عدالت اداری
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه دانش حقوق عمومی
مفهوم اداره و مدل های آن
سال 1399
ارائه شده در پژوهشنامه حقوق تطبیقی
مسئولیت کیفری دولت در حوزه اکوساید
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری
تاملی بر استثنائات مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری
مطالعـه تطبیقـی معیارهـای صلاحیـت دادرس اداری در ایران و فرانسه
سال 1392
ارائه شده در دوفصلنامه حقوق تطبیقی
دموکراسی مستقیم در ایران، بررسی تطبیقی شیوه و گستره اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات حقوقی
یادداشت هایی بر گزیده آراء قضایی دیوان عدالت اداری
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه رای (مطالعات آرای قضایی)
یادداشت هایی بر گزیده آراء قضایی دیوان عدالت اداری
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه رای (مطالعات آرای قضایی)
جستاری بر نظریه مدیریت دولتی نوین و جایگاه آن در حقوق اداری
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه دانش حقوق عمومی
محدودیت های کمی اصل آزادی تجارت در پرتو قوانین و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سال 1401
ارائه شده در دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی
بنیاد مسئولیت دولت مبتنی بر ماهیت دولت در اندیشه ژان ژاک روسو
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه پژوهش حقوق عمومی
بی اعتباری در قراردادهای اداری و آثار آن در حقوق ایران
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی
تحلیل حق تامین اجتماعی اتباع بیگانه در چارچوب کارکردهای حقوقی و اداری سازمان تامین اجتماعی ایران با رویکرد حق محور
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری
مسئولیت انتظامی وکلا و اصول رسیدگی به آن
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات حقوقی
قانون اساسی مدرن و الزامات مفهومی آن در رویکردی تطبیقی
سال 1402
ارائه شده در پژوهشنامه حقوق تطبیقی
بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران
سال 1389
ارائه شده در مجله حقوق خصوصی
معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران
سال 1394
ارائه شده در مجله مطالعات حقوقی
جایگاه عنصر زیان در مسوولیت مدنی دولت
سال 1402
ارائه شده در مجله مطالعات حقوقی
تعبیر نصر حامد ابوزید از حقوق شهروندی: مدرن یا بازگشت به سنت
سال 1402
ارائه شده در مجله مطالعات حقوقی
نظریه نفع عمومی و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران: از نظریه دولت تا نظریه حقوق عمومی
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
مبانی و مولفه های مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب
مطالعه تطبیقی مبانی و کارکرد الگوهای دادگستری اساسی
سال 1390
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی
بررسی تطبیقی نظام های رای دهی ترجیحی: تعریف متغیرهای کیفی برای انتخابات
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی
رابطه عمل سیاسی و عمل اداری: دوگانگی یا فراتر از دوگانگی
سال 1403
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری