آقای دکتر Mohammad Hossein Daie Parizi

Dr. Mohammad Hossein Daie Parizi

Department of Pediatrics, Afzalipour School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

Researcher ID: (409760)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.