آقای دکتر Naser Shirbagi

Dr. Naser Shirbagi

استاد دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (409923)

9
50
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers