آقای دکتر Afshin Shariat Mohaymany

Dr. Afshin Shariat Mohaymany

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (410477)

94
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers