خانم Raheleh Hasani

Raheleh Hasani

کارشناس برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری ارومیه

Researcher ID: (411118)

10
2
3

Conference Papers

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • کارشناس برنامه ریزی (1398-1402)
  • امور دفتری و حسابداری (1394-1398)
  • سابقه تدریس در دبیر ریاضی (1386-1390)