آقای دکتر Alireza Khavandi

Dr. Alireza Khavandi

دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (411303)

20
13
4
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers