آقای دکتر Ali Alizadeh Aliabadi

Dr. Ali Alizadeh Aliabadi

دانشیار پژوهش، رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (412168)

10
9
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs