امیر آل بویه

بانک صادرات ایران

Researcher ID: (412212)

1
1
1

Researchs

  • بررسی تاثیر نیازهای روان شناختی بر وفاداری مشتریان با میانجیگری رضایت مشتری (1399)

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • رئیس دایره (تاکنون)