آقای دکتر Reza ghiassi

Dr. Reza ghiassi

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (417728)

82
4
2
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers