آقای دکتر Morteza khodagholi

Dr. Morteza khodagholi

رئیس بخش تحقیقات مرتع موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

فرد مهم علمی - Researcher ID: (419699)

92
62
40
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs