عباس یونسی

Researcher ID: (431532)

3
1
5

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • مدیر انجمن مبارزه با اعتیاد
  • عضو انجمن صیانت از حقوق محیط زیست
  • عضو انجمن طراحان شهری
  • خبرنگار و مجری
  • عضو جامعه محققین و پژوهشگران

Education

  • کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور بندرامام خمینی ره 1399-تاکنون