ناصر دانای | سیویلیکا

ناصر دانای

پژوهشگر

معرفی

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی


مقالات ناصر دانای در کنفرانس های داخلی

تاثیر مصرف بهینه منابع و خصوصی سازی بر بهره وری کشور
سال 1393
ارائه شده در کنفرانس اقتصاد توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی
بررسی تطبیقی تأثیر سرمایه گذاری درR&Dو اقتصاد مقاومتی مقایسه تطبیقی کشورهای ترکیه و کره جنوبی با ایران
سال 1393
ارائه شده در کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
یک مدل عامل بنیان برای تحلیل ترجیح خرید کالا توسط مصرف کننده
سال 1395
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
مدل سازی عامل بنیان رویکردی نوین برای تحلیل ترجیحات مصرف کننده
سال 1395
ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
ارایه یک معماری جدید سرویسگرا برای پزشکی مبتنی بر شواهدبراساس تحلیل دادههای عظیم
سال 1394
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
https://www.civilica.com/Paper-SYSTEMDYNAMIC01-SYSTEMDYNAMIC01_021=%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87.html
سال 1396
https://www.civilica.com/Paper-INDUSTRIAL03-INDUSTRIAL03_0209=%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B2%D9%86%D
سال 1396

سوابق استادی ناصر دانای

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی
null