آقای دکتر Abdolreza Javan Jafari

Dr. Abdolreza Javan Jafari

استاد جامعه شناسی کیفری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (434779)

2
49
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers