آقای دکتر Ehsan Negini

Dr. Ehsan Negini

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت رسانه

Researcher ID: (443949)

4