آقای Sajjad Mostakin

Sajjad Mostakin

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی گراش تحقیق در عملیات

Researcher ID: (446814)

1
1
4
2
9

Researchs

 • رویکردی ترکیبی از تکنیک های دیمتل فازی و مدل سازی معادلات ساختاری در راستای مدیریت موانع موثر بر اقدامات مدیریت پسماند (سازمان مورد مطالعه: سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج) (1402)

Books

 • کتاب حسابداری صنعتی 2 (رسام) - 1396 - Persian
 • کتاب اقتصاد کلان (رسام) - 1396 - Persian
 • کتاب تحقیق در عملیات 1 (رسام) - 1396 - Persian
 • کتاب ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 (رسام) - 1396 - Persian

Education

Workshops

 • رویکردهای نوین در روابط عمومی - سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور (1399)
 • مبانی کوچینگ فردی و سازمانی - مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی رهنمون (1398)
 • مدیریت استرس - مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی رهنمون (1398)
 • نقش مربیگری در عزت نفس، اعتماد به نفس و خودکارآمدی - مرکز مشاوره و روانشناختی رهنمون (1398)
 • آموزش استخدام - مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی رهنمون (1397)
 • حل مسئله - مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی رهنمون (1394)
 • کنترل خشم - مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی رهنمون (1393)
 • مدیریت تعارض - مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی رهنمون (1393)
 • آموزش استخدام (رزومه نویسی، مصاحبه و زبان بدن) - دانشگاه تهران (1392)