کمیل یوسفی | سیویلیکا

کمیل یوسفی

کارشناسی ارشد

معرفی

فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت ایران و علاقه مند به حوزه مهندسی صنایع

استان
مازندران
شهر
قائم شهر

مقالات بین المللی کمیل یوسفی

Komeil Yousefi , Ahmad J. Afshari , Mostafa Hajiaghaei-Keshteli, "Heuristic approaches to solve the fixed-charge transportation problem with discount supposition", Journal of Industrial and Production Engineering, (2018), Vol 35, No 7: 444-470

مقالات کمیل یوسفی در کنفرانس های داخلی

مدل سازی و حل مسئله ی حمل و نقل با هزینه ی ثابت با در نظر گرفتن مدل تخفیف کلی و دو رویکرد متفاوت در نحوه نمایش جواب ها
سال 1395
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
Genetic Algorithm for Fixed Charge Transportation Problem with Discount Models
سال 1395
ارائه شده در سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
New heuristic Approach to Solve the fixed charge transportation problem with incremental Discont
سال 1396
ارائه شده در دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران

مقالات کمیل یوسفی در ژورنال های داخلی

Solving the Fixed Charge Transportation Problem by New Heuristic Approach
سال 1398
ارائه شده در دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع

تحصیلات کمیل یوسفی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، سیستم های اقتصادی اجتماعی، برنامه ریزی حمل و نقل
1393 - 1395
کارشناسی مهندسی صنایع
1388 - 1393