آقای دکتر Soroush Zarinabadi

Dr. Soroush Zarinabadi

Department of Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

Researcher ID: (448549)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.