آقای دکتر Abolhasan Modareszade

Dr. Abolhasan Modareszade

گروه آمایش سرزمین، توسعه و توازن منطقه‌ای

Researcher ID: (449025)

1
3
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور