خانم Mojgan Hasanpour

Mojgan Hasanpour

Researcher ID: (455857)

2
1
3
1

Researchs

  • ارائه چارچوبی برای شناسایی فرصت های کارآفرینانه در راستای ارتقای کیفیت آموزش های الکترونیکی (1401)

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در مربی شطرنج (تاکنون)