مهیار ثابت

Researcher ID: (460783)

1
1
9
4
7
1
10

Books

 • کتاب لغات و متون تخصصی در رشته علوم اقتصادی (موسسه آموزشی تالیفی ارشدان) - 1401 - Persian
 • کتاب لغات و متون تخصصی در رشته کامپیوتر (موسسه آموزشی تالیفی ارشدان) - 1401 - Persian
 • کتاب لغات و متون تخصصی در رشته صنایع (موسسه آموزشی تالیفی ارشدان) - 1401 - Persian
 • کتاب لغات و متون تخصصی در رشته تاریخ (موسسه آموزشی تالیفی ارشدان) - 1401 - Persian
 • کتاب لغات و متون تخصصی در رشته علوم اجتماعی (موسسه آموزشی تالیفی ارشدان) - 1400 - Persian
 • کتاب لغات و متون تخصصی در رشته مدیریت (موسسه آموزشی تالیفی ارشدان) - 1400 - Persian
 • کتاب لغات و متون تخصصی پزشکی (موسسه آموزشی تالیفی ارشدان) - 1399 - Persian
 • کتاب لغات و متون تخصصی در رشته روانشناسی (موسسه آموزشی تالیفی ارشدان) - 1399 - Persian
 • کتاب لغات و متون تخصصی محیط زیست (موسسه آموزشی تالیفی ارشدان) - 1398 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در استاد دانشگاه (1398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه کسب وکار (1398-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه انبار داری (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه بازاریابی (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه تجاری سازی (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون آموزشی پژوهشی (1398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیریت مرکز رشد (1400-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • کارآفرین برتر ملی در حوزه صادرات و فروش و بازاریابی (1396)

Workshops

 • Microsoft Certified Trainer - Microsoft (2021)
 • Microsoft Certified Solutions - Microsoft (2017)
 • Microsoft Certified Solutions Associate(2012) - Microsoft (2017)
 • (Microsoft Certified Solutions Associate(2016 - Microsoft (2017)
 • Microsoft Certified Solutions Expert - Microsoft (2017)
 • Microsoft Certified Professional - Microsoft (2017)
 • مدیریت راهبردی کسب و کار - DBA - موسسه آموزش عالی آرمان - تهران (1397)
 • مهارت افزایی و پرورش مشاور - موسسه آموزش عالی آرمان (1397)
 • مدیریت کارآفرینی - فناوری اطلاعات - پردیس ایران (1395)
 • اقتصاد انرژی - پردیس ایران (1395)