آقای Seyed Mohammad Sabet

Seyed Mohammad Sabet

مدیر اجرایی نشریه آموزه های فقه و اصول مقارن، کارشناس پژوهش مدرسه علمیه عالی نواب-سطح ۴ رشته فقه مقارن حوزه علمیه خراسان

Researcher ID: (464942)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.