آقای دکتر Iraj Jabari

Dr. Iraj Jabari

دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه رازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (46816)

9
25
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers