خانم دکتر Nahid Sajjadian

Dr. Nahid Sajjadian

استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (469993)

56
34

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers